1. Om MahA PrabhAva: nama
2. Om NaarayaNa Veerasimha: nama
3. Om NaarayaNa divyasimha: nama
4. Om NaarayaNa pucchasimha: nama
5. Om NaarAyaNa Roudhrasimha: nama
6. Om BheeshaNa bhadra simha: nama
7. Om Brumhitha bhooth asimha: nama
8. Om Nirjitha Kaala Simha: nama
9. Om Kaamatha kaama simha: nama
10. Om KaalAgni Rudra Simha: nama
11. Om Jaya Simha Roopa Simha: nama
12. Om RaNa Simha Roopa Simha: nama
13. Om HiraNyakasipu Haari Simha: nama
14. Om BhakthAbheeshtadhAyee Simha: nama
15. Om Adhyadhbuhtha Roopa Simha: nama
16. Om Sri NaarayaNa Naarasimha: nama
17. Om NaarayaNa Krurasimha: nama
18. Om NaarayaNa Vyaagrasimha: nama
19. Om NaarAyaNa poorNasimha: nama
20. Om Vihvala nEthra simha: nama
21. Om Nirmala chithra simha: nama
22. Om Kalpitha kalpa Simha: nama
23. Om Bhuvanaika PoorNa simha: nama
24. Om Anantha Simha Raaja Simha: nama
25. Om Narsimha Roopa Simha: nama
26. Om Abhayankara Roopa Simha: nama
27. Om PrahlAdha Varada Simha: nama
28. Om Lakshmi Nrusimha Roopa Simha: nama
29. Om Sri Nrusimha Deva: Aathmana: nama
30. Om sakala bhootha vyApthim - nija bhruthya bhaashitham cha Satyam vidhAthum nama
31. Om Prapanna RakshaNAya parispotitha than MahAsthambhE Paryadhrusyatha nama
32. Om Paryadhrusyatha nama